Aktualitātes

No 03.07.2017. līdz 14.07.2017. kanceleja nestrādā
No 24.07.2017. līdz 11.08.2017. kanceleja nestrādā

Kanceleja strādā no 17.07.2017. līdz 21.07.2017.
darba laiks no 9.00 līdz 14.00

2017. gada 28. augustā plkst. 18.30 notiks pirmsskolas grupas informatīvā  vecāku sapulce pirmsskolas grupas telpā.

2017. gada 24. augustā plkst. 18.30 notiks klašu vecāku informatīvās sapulces

No šī gada 24. līdz 27.aprīlim notika Olaines 1.vidusskolas un skolā realizējamo izglītības programmu akreditācija.

Ar Izglītības kvalitātes valsts dienesta 2017.gada 26.maija lēmumu NR.127-V Olaines 1.vidusskola un visas sešas skolā realizējamās izglītības programmas ir akreditētas uz sešiem gadiem - līdz 2023.gada 29.maijam.

Vasaras prakse jāstrādā visiem nākamā gada vidusskolēniem. No prakses ir atbrīvoti tautas deju kolektīva "Dzērve" un parlamenta dalībnieki. Pulcēties norādītajās dienās skolas 1.stāva vestibilā! Lūdzam nekavēt!

21. augustā pulksten 9.00 DOKUMENTU IESNIEGŠANA SKOLAS LIETVEDĪBĀ:

  • iegūto pamatizglītību apliecinošs dokuments;
  • direktoram adresēts vecāku iesniegums uz skolas veidlapas (pieejams skolas mājas lapā vai aizpildāms skolā);
  • pases oriģināls;
  • skolēna medicīniskā karte (ja skolēns iestājas no citas skolas).

Uzņem skolēnus, kuriem gada vidējais vērtējums ir „5” vai augstāks un nav nepietiekamu vērtējumu.Skolēnus, kuriem 9. klases mācību sasniegumu vidējais vērtējums ir 6,5 un augstāks, 10. klasē uzņem bez iestājpārbaudījuma.

Starpkultūru mācību apmaiņas programmu ietvaros bezpeļņas brīvprātīgo organizācija „AFS Latvija” piedāvā iespēju kļūt par viesģimeni kādam no ārvalstu viesskolēniem, kuri Latvijā ieradīsies jau augustā. Kļūšana par viesģimeni ir neizmērojami vērtīga pieredze un lielisks veids, kā iepazīt citu kultūru un dalīties ar savu kultūru un vērtībām.

No 31.08.2016. skolas kancelejā Olaines novadā deklarētie Olaines 1. vidusskolas skolēni var saņemt braukšanas kartiņas. Līdzi jāņem 3x4 cm fotogrāfija.

Saskaņā ar Saistošo noteikumu 4.2. punktu, ja izglītojamais nozaudē vai sabojā izsniegto skolēna braukšanas karti, izglītojamā vecākiem jāiesniedz iesniegums izglītības iestādes direktoram atkārtotas braukšanas kartes saņemšanai.

Lai nepieļautu, ka skolēns dienu vai pat vairākas dienas neapmeklē skolu un par to, iespējams, nezina arī vecāki, apstiprināti Ministru Kabineta noteikumi Nr.89., kas stājās spēkā 2011. gada 4. februārī. Lūdzam vecākus ievērot skolā noteikto kārtību par kavējumu pieteikšanu.